top of page
isg_edited.jpg

Risk Değerlendirme 

İş sağlığı ve iş güvenliği risk değerlendirmesi, iş yerindeki potansiyel tehlikeleri tanımlamak, bu tehlikelerin neden olabileceği zararları değerlendirmek ve bu zararları önlemek veya en aza indirmek için uygun önlemleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ve işletmeler için hayati önem taşıyan bir süreçtir. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi genellikle aşağıdaki adımları içerir:


1. Tehlikelerin Tanımlanması: İlk adım, iş yerindeki tüm potansiyel tehlikelerin belirlenmesidir. Bu, fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal tehlikeleri içerebilir. Tehlikeler, iş yerinde yapılan bir inceleme veya denetleme sırasında, işçilerle yapılan görüşmeler, devamsızlık, hastalık, yaralanma gibi medikal kayıtlar, kaza araştırma ve geçmiş risk değerlendirme raporları, personel sirkülasyonu vb işyeri kayıtlarının incelenmesi gibi yöntemlerle tanımlanabilir.

2. Riskin Değerlendirilmesi: Tanımlanan tehlikelerin her biri için olası riskler değerlendirilir. Bu, bir tehlikenin olasılığının ve etkisinin belirlenmesini içerir. Olasılık, bir tehlikenin ne sıklıkla gerçekleşebileceğini ifade ederken, etki, tehlikenin sonucunda ortaya çıkabilecek zararı belirtir. Değerlendirme, tehlikelerin potansiyel risklerini değerlendirmeyi içerir. Bu genellikle bir matris kullanılarak yapılır, burada tehlikenin olasılığı ve etkisi belirli kriterlere göre derecelendirilir ve belirli risk düzeylerine atanır.


3. Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi: Yüksek riskli alanlar belirlendikten sonra, bu riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için uygun kontrol önlemleri belirlenir. Bu önlemler, hiyerarşik olarak öncelikle mühendislik kontrolleri, ekipman koruyucuları, iş ve görevlerin yeniden tanımlanması, eğitim ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı gibi çeşitli şekillerde olabilir.


4. Risklerin İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi: Risk değerlendirmesi bir süreçtir ve iş yerindeki koşullar değiştikçe veya yeni tehlikeler ortaya çıktıkça düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Ayrıca, belirlenen kontrol önlemlerinin etkinliği periyodik olarak izlenmelidir.


İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi, iş yerindeki çalışanların güvenliğini sağlamak ve yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak için önemli bir araçtır. Bu süreç, işverenlere ve çalışanlara iş yerindeki potansiyel tehlikeleri anlama, değerlendirme ve yönetme konusunda rehberlik sağlar.

Pupa olarak, işyerinizdeki risklerin değerlendirmesini, uluslararası standartlarda, A sınıfı iş güvenliği uzman desteğiyle gerçekleştirmekteyiz. Detaylı bilgi için lütfen bizlerle iletişime geçmekten çekinmeyin.

bottom of page